• info@legal85.com
  • 0 212 215 20 10 pbx
  • Astoria Kempinski Towers A Kule Kat: 22 No:2201

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme, iki ya da daha fazla tarafın bir hukuki sonuç elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamaları ile oluşan hukuki bir işlemdir.

Sözleşmelerin hazırlanmasında taraflarca dikkate alınması gereken hususlar vardır. Bu bağlamda bir sözleşmenin kurulabilmesi için, tarafların esaslı noktalar üzerinde uyuşmaları şarttır. Sözleşmenin esaslı noktaları; sözleşmenin objektif ve sübjektif esaslı noktaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Sözleşmenin objektif esaslı noktalarında sözleşmenin kanundaki tanımında yer alan, asgari içeriğini ve tipini oluşturan zorunlu unsurlardır. Subjektif esaslı noktada ise tarafların anlaşması veya taraflardan birinin diğerine aktarması ile esaslı nokta haline gelen unsurlardır. Bir sözleşme hazırlanırken sözleşmenin hukuki niteliği ortaya konmalı ve olası sonuçları öngörülebilir olmalıdır. Bunun için sözleşmenin kurulduğu an (Hazırlar arasında – hazır olmayanlar arasında); sözleşme özgürlüğünün sınırının olup olmadığı (Ehliyet, şekil, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka kamu düzenine, kişilik haklarına uygunluk, imkansız olmama, irade ile beyan arasında uygunluk vb.) konusu; sözleşmenin geçersizlik koşullarından (Yokluk, kesin hükümsüzlük ve iptal edilebilirlik) birinin mevcut olup olmadığı; borcun konusunu oluşturan edimin “Nerede?, Ne zaman?, Ne şekilde?, Kim tarafından?” ifa edileceği; ifanın ise yeri, zamanı, tarafları, sırası ve şekli ile ilgili hususların taraflarca belirlenmesi, sözleşmenin açık ve anlaşılır olmasını sağlayacaktır.

Hukukumuzda sık karşılaşılan sözleşme tipleri; Adi Ortaklık Sözleşmesi, Ariyet Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Devre Mülk Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi, Satım Sözleşmesi, Factoring Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Hisse Devir Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Takas Sözleşmesi

Legal85 olarak Hukuk Müşavirliği Komitemizde; sözleşme hazırlama, sözleşme revize etme, sözleşmedeki uyuşmazlık noktaları ile ilgili karşılıklı hak ve menfaat dengesini gözeterek mütalaa hazırlama, tarafların talebi halinde uzlaşma ortamını oluşturma, sözleşmedeki uyuşmazlık noktaları taraflarca dava/icra yolu ile devam ettirilmesi halinde ise yargılama süreci ve icra aşamasını yakınen takibe alma konusunda faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.